OFERTA SZKOŁY

ZAPRASZAMY - POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ

SZKOŁA PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KLAS 0 i I, W TYM INTEGRACYJNYCH

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY "0"

Zapewniamy realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich.

Opiekę dydaktyczno-wychowawczą pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia dzieci. 

Obowiązkowy wymiar godzin dla dzieci z oddziałów przedszkolnych wynosi 25 godzin zegarowych wychowania przedszkolnego

oraz 1 godz. zajęć  religii lub etyki.

W ramach zajęć, w oddziale przedszkolnym, organizowane są bezpłatnie:

- zajęcia języka angielskiego w wymiarze 1 x tyg.

- zajęcia multimedialne,

- zajęcia ruchowe,

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej.,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia rytmiczne

- logorytmika

Nauczyciel - wychowawca grupy organizuje wycieczki i wyjścia: do kina, teatru, muzeum.

Dzieci z oddziału przedszkolnego aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w konkursach, uroczystościach, balu karnawałowym itp.

Dzieci objęte są opieką pedagoga, psychologa i logopedy.

Zajęcia odbywają się w bogato wyposażonej ( m.in. w zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dzieci, sprzęt RTV), wydzielonej sali, przystosowanej dla tej grupy wiekowej:

Węzeł sanitarny znajduje się tuż obok sali zajęć i jest dostosowany do potrzeb młodszych dzieci.

Szatnia wyposażona jest w szafki indywidualne dla każdego dziecka, zamykane na klucz.

Do dyspozycji dzieci z oddziału przedszkolnego jest:

sala do gimnastyki korekcyjnej

sala zabaw (Radosna Szkoła)

pracownia multimedialna

pracownia komputerowa

świetlica szkolna, czynna w godz. 6.30-17.00;

stołówka serwująca smaczne, przygotowywane w szkolnej kuchni obiady.

Dzieci przychodzą na stołówkę i spożywają obiad pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur w świetlicy.

W skład obiadu wchodzi zupa, drugie danie i kompot.

Drugie śniadanie
, przyniesione z domu dzieci spożywają w określonym czasie, zgodnie z rozkładem dnia.


KLASA 1

Zapewniamy realizację obowiązku szkolnego dla dzieci 6 i 7 letnich.

. zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju;

. dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną;

. dbamy o bezpieczne warunki nauki i zabawy oraz promujemy zdrowy styl życia.

Do dyspozycji klasy 1 jest:

samodzielna sala dydaktyczna

sala gimnastyczna

sala do gimnastyki korekcyjnej

sala zabaw (Radosna Szkoła)

pracownia multimedialna

pracownia komputerowa

biblioteka i czytelnia szkolna

świetlica szkolna

stołówka

Oferujemy

. ciekawe zajęcia lekcyjne, nowoczesną salę komputerową i multimedialną  z dostępem do Internetu

. dobrze wyposażone sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, pracownię techniczno-plastyczną

. opiekę świetlicową (6.30 - 17.00);

. tanie i dobre obiady w stołówce szkolnej, przygotowywane na miejscu;

. opiekę pedagoga, psychologa i logopedy;

. wyjścia do kina, teatru, muzeum, ogrodu botanicznego, zoo;

. wycieczki bliższe i dalsze, piesze i autokarowe, zielone szkoły;

. imprezy integracyjne, sportowe, festyny rodzinne;

. udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

. szeroki wachlarz zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów;

- kółko muzyczne

- gry i zabawy

- zajęcia rytmiczno-taneczne

- unihokej

- kółko plastyczne

- kółko matematyczne "Mały Pitagoras"

- Klub Małego Czytelnika

- zajęcia kreatywne z dramą

- koło języka angielskiego

Organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu.


DODATKOWE INFORMACJE - ODDZIAŁY INTEGRACYJNE:

1. Do oddziału integracyjnego uczęszczają uczniowie niepełnosprawni na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną.

2. Oddział łączy dzieci niepełnosprawne z dziećmi zdrowymi.

3. Zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający (specjalista do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym).

4. Stan liczebny klasy integracyjnej jest mniejszy i wynosi : od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

5. Uczniowie z niepełnosprawnościami objęci są kompleksową opieką psychologiczno-pedagogiczną.

6. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do oddziału integracyjnego:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

- odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

- zajęcia specjalistyczne,

- zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, stosownie do potrzeb,

- integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Przyjmujemy również uczniów do pozostałych klas, w tym integracyjnych.
Dokładne informacje uzyskać można również w sekretariacie szkoły osobiście
lub pod numerem telefonu 058 557 16 26


SZEŚĆDZIESIĄTKA SZKOŁA OTWARTA


BAZA SZKOŁY - WYREMONTOWANE I NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE POMIESZCZENIA:

SALA GIMNASTYCZNA

SALKA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

SALA ZABAW - RADOSNA SZKOŁA DLA KLAS 0-III

ATRAKCYJNE SALE DYDAKTYCZNE

SALE DO ZAJĘĆ DODATKOWYCH, INTEGRACYJNYCH

PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ

PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

PRACOWNIE TECHNICZNO-PLASTYCZNĄ

BIBLIOTEKĘ I CZYTELNIĘ ZE STANOWISKAMI INTERNETOWYMI

PRZESTRONNE KORYTARZE ZE SPRZĘTEM DO ZABAW I GIER ZESPOŁOWYCH

NOWOCZESNE TOALETY DOSTOSOWANE DO WSZYSTKICH GRUP UCZNIÓW

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

GABINET LOGOPEDYCZNY

GABINET PEDAGOGA

DOBRZE WYPOSAŻONĄ ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ

STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ DOSTĘPNĄ DLA KLAS 0-III

NOWOCZESNĄ KUCHNIĘ SERWUJĄCĄ SMACZNE, DOMOWE OBIADY

PRZESTRONNĄ SZATNIĘ WYPOSAŻONĄ W ZAMYKANE SZAFKI INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW


DOSTĘP DO SZKOŁY MAJĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
- PODJAZD DO SZKOŁY, WINDA WEWNĘTRZNA DO WYDZIELONEJ SZATNI, NA POZIOM 0 i 0+,
ZJAZD DO ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ,
DOSTOSOWANE TOALETY


 
		
 
     

STRONA GŁÓWNA